Foreign Languages
(外国語対応について)

自動翻訳について

当ホームページでは民間の自動翻訳サービスを利用し、英語・簡体字・繁体字・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語に翻訳しています。
自動翻訳システムによる機械翻訳のため、必ずしも正確な翻訳であるとは限りません。本来の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

English

Our website uses a private automatic translation service to translate into English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Portuguese and Vietnamese. Since it is machine translated by an automatic translation system, it is not always an accurate translation. Please note that the content may differ from the original content.

中文(简化字)

我们的网站使用私人自动翻译服务来翻译英语,简体中文,繁体中文,韩文,葡萄牙文和越南文。
由于它是由自动翻译系统进行的机器翻译,因此它并不总是准确的翻译。请注意,内容可能与原始内容不同。

中文(繁體字)

我們的網站使用私人自動翻譯服務來翻譯英語,簡體,繁體,韓文,葡萄牙文和越南文。
由於它是由自動翻譯系統進行的機器翻譯,因此它並不總是準確的翻譯。請注意,內容可能與原始內容不同。

한국어(Korean)

저희 홈페이지에서는 민간의 자동 번역 서비스를 이용하여 영어 · 중국어 번체 · 한국어 · 포르투갈어 · 베트남어로 번역하고 있습니다. 자동 번역 시스템에 의한 기계 번역 때문에, 반드시 정확한 번역이다고는 할 수 없습니다. 본래의 내용과 다른 경우가 있으므로, 미리 양해 바랍니다.

Português(Portuguese)

Este site usa um serviço privado de tradução automática para traduzir para inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, português e vietnamita.
Por ser uma tradução automática por um sistema de tradução automática, não é necessariamente uma tradução precisa. Observe que pode ser diferente do conteúdo original.

Tiếng Việt(Vietnamese)

Trang web này sử dụng dịch vụ dịch tự động riêng để dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.
Vì là bản dịch máy bằng hệ thống dịch tự động nên nó không nhất thiết phải là bản dịch chính xác. Xin lưu ý rằng nó có thể khác với nội dung gốc.

ページトップへ戻る